تاريخ : شنبه 29 مهر 1391 | 2:41 | نویسنده : حاجبی ارومیه

نحوه اندازه گیری قد خروس ؟

قد خروس در حالت ایستاده و راست اندازه میگیرن.معمولا کنار دیوار و یا با متر.

تاون دادن يعني چي؟

زمان جنگ اگر یکی از خروس ها ببازه باید تمام مبلغ شرطو بپردازه که بهش میگن تاوان دادن.

کري زدن چطوريه؟

هنگام جنگ دو خروس وقتی که پای خروس به سر وعصب مرکزی خروس دیگه برخورد میکنه و تو اون لحظه خروس گیج میشه میگن کری زدن.

چارک داد يعني چي؟

یعنی تاوان دادن یک چهارم از شرط.

دو دم يوغ چطوره ؟

وقتی خروس تو جنگش از دو طرف گردنشو رو گردن خروس دیگه میندازه و هلش میده و یا میگیره و پا میزنه رو میگن دو دم یوغ.

درکل : گردن روی گردن انداختن از پشت رامیگن یوغ.

دو دم بالاچطوريه؟

خروسی که تو جنگ از دوطرف سرش همیشه بالاست و زیر نمیاره که یه جورایی بعضی ها بهش جنگ پهلوونی هم میگن.

مهر زدن چطوريه؟

خروسی که تو جنگ فقط خار میزنه و معمولا هم تو چشم و تو سره خروسه.

ميدان قدري يعني چي؟

وقتی میخوان خروسو با یه خروس دیگه بجنگونن اول اونا رو نیگاه میکنن که از نظر قد و هیکل یکی باشن که به این میگن میدون قدری یعنی هم قدر همن.

لول به کجاي خروس گفته ميشه؟

به  نوک خروس میگن لول.

تخت کردن يعني چي؟

خروسی که سالم و سرحاله و میشه برای میدون امادش کرد رو میگن تخت کردن یعنی نه مریضه و نه تولک (پر ریزی)داره.